پیروز بهترین
تفاوت جایگاه ما با جایگاه بزرگان و پیامبران

پیروز بهترین
چطور با خدا عهد ببندم تا به خواسته هام برسم؟

پیروز بهترین
تو خودت رو میزنی؟!

پیروز بهترین
مهمترین دلیل موفقیت افراد موفق و مشهور جهان

پیروز بهترین
چرا ما خیلی وقتها کارهارو به خداوند می سپاریم و اون کارها انجام نمیشه؟!